Pravila o privatnosti

CITY GAME j.d.o.o.

I. UVODNE INFORMACIJE

CITY GAME j.d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar društava CITY GAME j.d.o.o.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima CITY GAME j.d.o.o., kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. Ova Pravila privatnosti uključuju zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovim Pravilima privatnosti pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

II. PODACI O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade je CITY GAME j.d.o.o. sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1, OIB: 77963603367, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130071482 (dalje u tekstu: CITY GAME j.d.o.o.). CITY GAME j.d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u točki IV. ovih Pravila privatnosti.

Kontakt podaci:

 • CITY GAME j.d.o.o.
 • Pionirska 1
 • 52440 Poreč
 • Croatia
 • Telefon: +385 95 757 8555
 • E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

III. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

CITY GAME j.d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u točki X. Pravila privatnosti, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese: E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IV. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja CITY GAME j.d.o.o. može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane strane:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Korisnici:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)
 • rezultati testiranja

Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
 • podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke
 • podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

Vanjski suradnici i poslovni partneri:

 • kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),
 • podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

Obrada gore navedenih kategorija osobnih podataka provodit će se od CITY GAME j.d.o.o. iznimno u sljedećim uvjetima:

 • ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;
 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava CITY GAME j.d.o.o. ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika
 • obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca
 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik
 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

V. NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

CITY GAME j.d.o.o. može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

 • Kao dio poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji usluga;
 • Za vrijeme praćenja web stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od CITY GAME j.d.o.o.;
 • Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika,
 • Vašim javljanjem na oglas za posao,
 • Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili tijekom Vaše izravne komunikacije sa CITY GAME j.d.o.o., uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;

VI. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

CITY GAME j.d.o.o. može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje CITY GAME j.d.o.o. pruža
 • ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda CITY GAME j.d.o.o.;
 • ponuda usluga i proizvoda CITY GAME j.d.o.o. na tržištu;
 • analiza i administriranje web stranice i nadzora upotrebe stranice;
 • unaprjeđenje usluga i proizvoda CITY GAME j.d.o.o., mjerenje zadovoljstva uslugama;
 • upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
 • odabir kandidata za zapošljavanje
 • za marketing aktivnosti (ukoliko je dana privola)

VII. OSNOVE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

CITY GAME j.d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o prodaji usluga CITY GAME j.d.o.o. ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i CITY GAME j.d.o.o.;
 • legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i CITY GAME j.d.o.o., radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama u skladu s ovim

Pravilima privatnosti, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;

 • izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita
 • radi ispunjavanja pravnih obveza CITY GAME j.d.o.o., osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

VIII. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju ili određenom pojedinim propisom ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni - ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja.

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima,
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti

Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

IX. PRIJENOS I DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

CITY GAME j.d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
 • ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu CITY GAME j.d.o.o., pri čemu CITY GAME j.d.o.o. osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sam;
 • ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;
 • na temelju privole ispitanika.

Takve treće osobe uključuju:

 • Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • Financijske institucije s kojima CITY GAME j.d.o.o. surađuje
 • Revizore unutar i izvan CITY GAME j.d.o.o. te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju
 • Dobavljače koje CITY GAME j.d.o.o. angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun CITY GAME j.d.o.o., za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima
 • Ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima CITY GAME j.d.o.o. ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje CITY GAME j.d.o.o. pruža itd.

Prilikom prijenosa podataka ispitanika CITY GAME j.d.o.o. strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.)

X. PRAVA ISPITANIKA

CITY GAME j.d.o.o. poštuje pravo na privatnost, a podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obradu njihovih podataka.

U bilo kojem trenutku se možete obratiti CITY GAME j.d.o.o. kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz točke II. ovih Pravila privatnosti. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem na adresu CITY GAME j.d.o.o. ili na adresu službenika za zaštitu podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, CITY GAME j.d.o.o. će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. CITY GAME j.d.o.o. će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drukčije zatražili. Ako CITY GAME j.d.o.o. ne postupi po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestit će Vas o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje CITY GAME j.d.o.o. poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, CITY GAME j.d.o.o. Vam može naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti postupati po Vašim zahtjevima. Možete se obratiti CITY GAME j.d.o.o., kao voditelju obrade, radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima - Od CITY GAME j.d.o.o., kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd. Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos. Ako to zatražite, CITY GAME j.d.o.o. će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije CITY GAME j.d.o.o. Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drukčije traženo, CITY GAME j.d.o.o. će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak - Možete zatražiti od CITY GAME j.d.o.o. ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dodatnu izjavu.

(3) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - Možete zatražiti od CITY GAME j.d.o.o. kao voditelja obrade brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da CITY GAME j.d.o.o. ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od CITY GAME j.d.o.o. ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka - Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci prenose izravno od CITY GAME j.d.o.o. drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za CITY GAME j.d.o.o. U tom ćete slučaju CITY GAME j.d.o.o. dostaviti sve točne podatke o novom voditelju obrade kojem namjeravate prenijeti svoje osobne podatke, dajući CITY GAME j.d.o.o. pisani pristanak.

(6) Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adrese iz točaka II. i III. ovih Pravila privatnosti ako se obrada obavlja za zadataka u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa CITY GAME j.d.o.o. kao voditelja obrade (uključujući profiliranje) ili ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, CITY GAME j.d.o.o. će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako CITY GAME j.d.o.o. ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(7) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka - Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka koju provodi CITY GAME j.d.o.o. predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka koju provodi CITY GAME j.d.o.o. prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

(8) Automatska obrada podataka - CITY GAME j.d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, CITY GAME j.d.o.o. provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Pristup podacima unutar CITY GAME j.d.o.o. ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar CITY GAME j.d.o.o. Svi zaposlenici CITY GAME j.d.o.o. obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

CITY GAME j.d.o.o. ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

XII. KOLAČIĆI (Cookies)

Kako bi web stranica CITY GAME j.d.o.o. radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Ključni kolačići nam omogućuju da Vas poslužimo sadržajem i pratimo promet na našim stranicama i aplikacijama, a analitički kolačići koje upotrebljavamo mi i treće strane koje obrađuju podatke za nas u svrhu analize podataka (npr. Google Analytics) nam omogućuju upravljanje i poboljšanje izvedbe i dizajna naših web stranica i aplikacija te za praćenje, reviziju, istraživanje i izvješćivanje.

Preglednici i uređaji imaju alate koji omogućuju onemogućavanje kolačića na web stranicama i aplikacijama. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći pristupiti svim značajkama naših usluga. Predlažemo da vaši ključni kolačići budu aktivni radi boljeg korisničkog doživljaja i da nam pomognu u poboljšanju i razvoju naših proizvoda i usluga.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 13.7.2018.

O svakoj promjeni Pravila privatnosti biti ćete obaviješteni na našoj web stranici: https://www.citygame.hr